Czasopismo Inżynieria i Ochrona Środowiska

ISSN 1505-3695

Kolegium Redakcyjne

Strona czasopisma w trakcie migracji pod NOWYM ADRESEM

UWAGA ! Preferujemy artykuły w języku angielskim.

Drodzy Czytelnicy i Autorzy

Seria wydawnicza "Inżynieria i Ochrona Środowiska" stanowi czasopismo naukowe, w którym są zamieszczane prace naukowe i opracowania techniczne obejmujące szeroko rozumianą inżynierię i ochronę środowiska. Inicjatywa powołania czasopisma powstała w lutym 1997r. w Ustroniu na spotkaniu dziekanów wydziałów politechnik prowadzących kierunki studiów inżynieria środowiska i ochrona środowiska. W 2001r Komitet Inżynierii Środowiska PAN objął swoim patronatem wydawanie naszego czasopisma. 

Mamy nadzieję, że "Inżynieria i Ochrona Środowiska" zyskała już wielu Czytelników. Jak wiadomo jest ona adresowana przede wszystkim do środowisk naukowych, technicznych i przemysłowych, zainteresowanych problematyką publikowanych artykułów. Nie mniej jednak swą ofertę wydawniczą kierujemy zarówno do teoretyków, jak i praktyków, a także do wszystkich osób pasjonujących się inżynierią i ochroną środowiska. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

 

Tom 9, Numer 3

1. Poszukiwanie nowych metod oceny stopnia zużycia węgla aktywnego stosowanego w procesie uzdatniania wody
Evaluating the degree of active carbon depletion in water purification: research of new methods
Stanisław Biniak, Grzegorz Trykowski, Maciej Pakuła, Andrzej Świątkowski
Strony: 237-247

Badano próbki węgla aktywnego stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej przez różne czasy filtracji (dla różnych ilości przefiltrowanej wody). Wyznaczono szereg parametrów i wielkości charakteryzujących właściwości fizykochemiczne powierzchni węgli zużytych w różnym stopniu i porównano je z właściwościami węgla świeżego (handlowego). Były to: powierzchnia właściwa BET (z niskotemperaturowej adsorpcji N2), liczba jodowa, ubytek masy w trakcie ogrzewania w zakresie temperatur 150600°C (z krzywych TG), zawartość popiołu oraz pH zawiesiny w roztworze NaCl. Właściwości elektrochemiczne węgli o różnym stopniu zużycia określono na podstawie pomiarów cyklowoltamperometrycznych (CV) układu jako depolaryzatora. W oparciu o zarejestrowane krzywe CV wyznaczono potencjały oraz natężenia prądów pików utleniania/redukcji w tym układzie. Przeanalizowano zmiany wielkości wyznaczonych parametrów fizykochemicznych i elektrochemicznych w zależności od ilości wody przepuszczonej przez węglowe złoże filtracyjne i zaproponowano metody badawcze najbardziej odpowiednie do oceny stopnia jego zużycia. Metody te mogą być również przydatne do oceny właściwości sorpcyjnych (filtracyjnych) materiałów węglowych poddanych procesom regeneracji.

Samples of active carbon used in the purification of drinking water for various filtering times and quantities of filtered water were investigated. A number of parameters and quantities characterising the physicochemical properties of surface carbon spent to various degrees were determined and compared with the properties of fresh (commercial) carbon. They included the specific surface BET (from low temperature N2 adsorption), iodine number, mass loss during heating in the 150600oC temperature range (from TG curves), ash content and pH of the slurry in NaCl solution. The electrochemical behaviour of powdered active carbon electrodes in aqueous electrolyte solution containing a couple as depolariser were studied by cyclovoltmmetry. The values of the couple’s charge transfer reactions parameters (anodic and cathodic peak potentials and currents) were found to depend on the surface characteristic of the carbon material of the working electrode. The changes in physicochemical and electrochemical parameters are evidence that the adsorptive capacity of the carbon filter bed varies during operation; they were analysed as functions of the amount of water filtered through the carbon bed. Suggestions are made regarding the most suitable research methods for estimating the degree of depletion: these methods may also be suitable for assessing the adsorptive (filtration) properties of regenerated carbon materials. Additionally, the knowledge of changes in the electrochemical properties of active carbon filter beds may be necessary when electrosorptive methods of water purification are taken into consideration.

2. Wpływ utleniających modyfikacji powierzchni węgla aktywnego na pojemności sorpcyjne w stosunku do Cr(III) i Cr(VI)
The influence of activated carbon oxidizing modifications on adsorption capacities in relation to Cr(III) and Cr(VI
Joanna Lach, Stanisław Biniak, Mariusz Walczyk
Strony: 249-259

Wykorzystano utleniony węgiel aktywny WG-12 do usuwania Cr(III) oraz Cr(VI) z wody. Modyfikację tę przeprowadzano w temperaturze 400°C w piecu obrotowym oraz na stanowisku elektrycznego ogrzewania węgla (SEOW). W przypadku węgli modyfikowanych przepływ gazów utleniających nagrzanych do temperatury panującej w piecu obrotowym (dwutlenku węgla, pary wodnej oraz powietrza) prowadzono wraz z nagrzewaniem węgla. W przypadku utleniania węgla z wykorzystaniem SEOW najpierw nagrzewano węgiel w trakcie przewodzenia prądu elektrycznego do temperatury 400°C, a następnie studzono złoże gazami utleniającymi (dwutlenkiem węgla i powietrzem). Otrzymane węgle aktywne charakteryzowały się zwiększoną ilością ugrupowań o charakterze zasadowym. Sumaryczna liczba kwasowych tlenków powierzchniowych znacznie się zwiększyła dla węgla utlenianego w piecu obrotowym przy przepływie powietrza. Na pozostałych węglach nie zmieniła się w istotny sposób liczba tych ugrupowań. Wszystkie modyfikowane węgle zwiększyły pojemności sorpcyjne w stosunku do Cr(III) i Cr(VI). Najlepsze rezultaty usuwania Cr(III) otrzymano na węglu modyfikowanym w piecu obrotowym z udziałem powietrza. Węgiel ten charakteryzował się również największą ilością ugrupowań o charakterze kwasowym oraz zwiększoną liczbą ugrupowań o charakterze zasadowym. Najlepsze rezultaty usuwania Cr(VI) otrzymano na węglu utlenianym parą wodną w piecu obrotowym. Węgiel ten charakteryzował się zwiększoną ilością grup funkcyjnych o charakterze zasadowym oraz najwyższym pH wyciągu wodnego.

There was examined the oxidized activated carbon in regard to Cr(III) and Cr(VI) removing from water. All modified carbons increased the adsorption capacities in relation to Cr(III) and Cr(VI). The modification was carried out at the temperature of 400°C in a rotary furnace and by the electrical heating of carbon bed (SEOW). In the case of modified carbons the flow of oxidizing gases (carbon dioxide, water vapour and air), heated up to the temperature which is in the rotary furnace, were carried out together with the heating of carbon. In the case of carbon oxidation with the usage of SEOW; firstly the carbon was heated during the carrying of electric current up to the temperature of 400°C; then the bed was cooled down by means of oxidizing gases (carbon dioxide and air). The most effective carbon, in the case of removing Cr3+ cation appeared to be WG/400/AIR. The other modified carbons, both from the rotary furnace and from SEOW, have similar, however, higher than initial carbon, abilities of Cr(III) removing. There was also examined the adsorption of hexavalent chromium, in the form of chromate anion. All modified carbons have greater abilities of removing the chromate ion with the exception of WG/400/AIR carbon. While comparing the amount of the removed: Cr(III) and Cr(VI) on initial carbon and modified carbons, there can be observed that hexavalent chromium is removed to a much greater degree. In order to evaluate the chemical character of the surface of the examined activated carbons, there were also examined the amounts of functional groups and there were made the measurements of FTIR spectrum. The increase of number of basic groups was observed. The total number of acidic surface oxides increased, in a significant way, for carbon oxidized in the rotary furnace at the air flow. The number of these units did not change in an essential way on the other carbons. There can be observed no important differences among the examined carbons from the course of the FTIR curves. There were also studied the changes of surface quantity and of porous structure of the analysed activated carbons. There was observed, in most examined carbons, the increase of specific surface quantity and the volume of micropores. The loss of meso- and macropores was noticed.

3. Próba znalezienia bezpośredniej zależności pomiędzy danymi retencji i parametrami adsorpcyjnymi węgli aktywnych
An Attempt for Searching the Direct Dependency between Chromatographic and Adsorption Parame
Henryk Grajek, Jerzy Choma
Strony: 261-272

Zbadano wpływ ilości dozowanego propanu na wielkość przesunięcia maksimów pików chromatograficznych i ich środków ciężkości dla przypadku idealnej nieliniowej chromatografii w odwróconej chromatografii gazowej. Wyznaczono właściwe objętości retencji propanu Vg(273), izotermy adsorpcji propanu oraz pierwsze i drugie pochodne wielkości adsorpcji względem ciśnienia równowagowego propanu dla różnych jego ilości dozowanych do kolumny chromatograficznej. Na podstawie zmierzonych danych eksperymentalnych zaproponowano zależności pomiędzy właściwą objętością retencji (obliczoną dla maksimum piku i jego środka ciężkości) a molową różniczkową pracą adsorpcji A, i pierwszą pochodną objętości porów wypełnianych propanem względem molowej różniczkowej pracy adsorpcji w przedziale temperatur 303318 K.

The obtained chromatographic peaks of propane were asymmetric in shape, i.e. non-Gaussian, with a sharp front and diffuse rear boundary. The retention times of their maxima and centres of gravity depended on the size of propane injected and on superposition of the diffuse rear boundaries of the peaks. Therefore shifts of the chromatographic peak maxima and centres of gravity recorded for different amount of propane injected onto chromatographic column for the case of ideal, non-linear chromatography have been investigated. The specific retention volumes corrected to the standard temperature (273.15 K), Vg(273), propane adsorption isotherms, the first and the second derivatives have been determined on active carbons for different amounts of the injected propane on column. In the work discussed in this paper, attempts were made to find a direct relationship between specific retention volumes and data characterizing the adsorption properties of different samples of active carbon, namely the parameters of the Dubinin-Radushkevich equation. The dependencies between the specific retention volume, and the molar differential work of adsorption, A, have been calculated on the basis of the propane isotherms and using the retention times of the peaks maxima and the centres of gravity of the peaks. The obtained equations: and have been used to explain the dependency between the chromatographic peak profile and the distribution function of pore volumes filled with propane with respect to the molar differential work of adsorption at different column temperatures (303318 K). These results confirm the interdependence of the retention time corresponding to the maxima of the propane peaks, the profile of the chromatographic peak, and the extremity of the distribution function of pore volume with respect to molar differential work of adsorption.

4. Trawertyn w odsiarczaniu spalin
Travertine in flue gas desulphurization
Arkadiusz Szymanek
Strony: 273-285

Omówiono zagadnienia związane z odsiarczaniem spalin sorbentem wapniowym typu trawertyn. Wykazano, że ze względu na specyficzny sposób produkcji materiałów budowlanych, do których wykorzystuje się trawertyn, powstają znaczne ilości kruszywa wapiennego, które można wykorzystać w celu ograniczenia emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Wykonano szereg badań laboratoryjnych, w których określano podstawowe parametry cechujące dobry sorbent SO2 do suchych metod odsiarczania. Ustalono, że badany wapień posiada duże zawartości CaCO3 (95,298,7%), które determinują bardzo dobre właściwości sorpcyjne. Do określenia właściwości sorpcyjnych zastosowano testy reaktywności, wskaźnik reaktywności Ri, wskaźnik sorpcji bezwzględnej Ci oraz stopień konwersji X. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki trzydniowego testu odsiarczania spalin w kotle fluidalnym z wykorzystaniem trawertynu jako sorbentu. Podczas testu dotrzymywano norm emisji dla kotła, w którym prowadzono badania przy minimalnych masach sorbentu. Zastosowany wapień charakteryzował się wysokim stopniem wykorzystania sorbentu w kotle (1627%) i był znacznie lepszy niż inne wapienie stosowane w tym samym kotle. W próbach porównawczych z innym wapieniem stopień wykorzystania sorbentu nie przekroczył 10%. Zużycie sorbentu w próbach porównawczych było ponad 3,5-krotnie wyższe niż w próbach z trawertynem. Zatem wapień ten nie tylko może, ale i powinien być stosowany w odsiarczaniu spalin ze względu na swoje znakomite właściwości.

In this paper the dry desulphurization process with the use of travertine calcium sorbent was described. Due to production of building materials a lot of travertine ballast is created on the market and it may be used for reduction of sulfur dioxide emission. A lot of laboratory tests in which basic parameters such as e.g. the SO2 capture efficiency were performed. The studied limestone contained high amount of CaCO3 (9597%), which indicated high possible sorption properties, defined by reactivity index Ri, absolute sorption index Ci and conversion degree X. According to the Alsthrom classification all examined material ranked in the very good and excellent category. In the second part of the paper three-day industrial test of flue gas desulphuriztion in CFB boiler using travertine was described. The results were as good as physico-chemical properties. The normative emission level was attained with minimum flow of additive used for desulphurization. During the industrial test the dependences between reactivity indexes, degree of limestone utilisation and limestone consumption was characterised. Improving of sorption properties (Ri from 2.82 to 2.54) and improving of degree of limestone utilisation (from 16 to 27%) were observed. The sorbent had a high degree of utilization in boiler much better than other limestone. Simultaneously with increasing of limestone utilisation decreasing amount of sorbent necessary for desulphurization from 1.4 to 1.16 kg/s was observed. Additionally the increase of sulphur content in fuel about 25% and the simultaneously increase of sorption properties (about 11%) did not cause the limestone consumption increase. And even 20% decreasing of limestone consumption we observed during the test. The little changing of sulphur content in fuel from 0.25 to 0.35% practically doesn’t influence on limestone consumption. In comparison test with other limestone the utilization degree exceed scarcely 10%. Lime consumption in reference test was 3.5 times higher than in test with travertine. Therefore travertine as limestone not only may be but also should be used in desulphurization processes.

5. Tiksotropia osadów powstających w galwanizerni
The Effect of Thixotropy of Galvanizing Sewage Sludge
Edyta Soboniak, Beata Bień
Strony: 287-299

Przeprowadzono ocenę właściwości tiksotropowych osadów na podstawie wyznaczonej doświadczalnie pętli histerezy. Do badań zastosowano przemysłowe osady ściekowe pochodzące z galwanizerni, zlokalizowanej na terenie zakładu zajmującego się nakładaniem powłok galwanicznych. Osady kondycjonowano wstępnie polem ultradźwiękowym przez 5 sekund, stosując amplitudy 8, 12, 16 μm, a następnie dodawano polielektrolitu Praestol 2515. Dawki polielektrolitu dobrano na podstawie testu CSK. Oceny badanych układów dokonano w przedziale zmian prędkości deformacji 0100 s–1 w czasie 228 s oraz w zakresie 1000 s–1 w czasie 114 s i temperaturach: 15, 20, 25°C. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów otrzymano zbiory punktów wyznaczających krzywe płynięcia, które nie pokrywały się, dając pętle histerezy. Przeprowadzono również obliczenia powierzchni pętli histerezy oraz wskaźnika tiksotropii. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieje wpływ temperatury oraz amplitudy drgań na wartość wskaźnika tiksotropii. Przedstawione wyniki badań właściwości tiksotropowych przemysłowych osadów ściekowych są dowodem na niestabilność struktury badanych osadów.

The paper presents the results of research concerning the impact of industrial sewage sludge conditioning on changes of rheological parameters. The sludge was choosen from a galvanizing plant. Preliminary, the samples were sonicated for 5 seconds using three different amplitudes 8, 12, 16 μm (the field of 22 kHz was used) and next, polyelectrolytes were used for sludge conditioning anionic polyelectrolyte Praestol 2515. Based on the CST test the optimum doses of polyelectrolyte were determined and added to sludge prior to rheological measurements. The experiment was performed at three temperatures 15, 20, 25°C. The rheological tests were carried out at the shear rate from 0 to 100 s–1 during 228 s and from 100 to 0 s–1 during 114 s. Basing on the histeresis loop the thixotropic coefficients were calculated, and the relationships between them and the temperature. The change of temperature influences on the thixotropic properties of the sludge structure. Thixotropic coefficients show that the structure of industrial sludge is not stabile. Therefore rheological properties are a useful tool in sludge characterization as it allows to determine the stability of structure and the resistance to shear-ing stresses during sludge conditioning

6. Biologiczna produkcja wodoru z odpadów
Biological Hydrogen Production from Waste
Marta Janosz-Rajczyk, Patrycja Piotrowska
Strony: 301-314

Zaprezentowano wybrane sposoby pozyskiwania wodoru. Na obecnym poziomie wiedzy uważa się, że procesem, który w praktyce może być wykorzystany do likwidacji odpadów organicznych, jest fermentacja. W pracy przytoczono dane eksperymentalne, które wskazują, że możliwe jest uzyskanie nawet od 0,5 do 2,5 mola wodoru z organicznych substratów w przeliczeniu na mol glikozy. Wyższą wydajność produkcji (do około 4 mole H2/mol C6H12O6) uzyskuje się wówczas, gdy proces prowadzi się z udziałem czystych kultur drobnoustrojów oraz w zakresie temperatur termofilowych. W pracy przytoczono opinie wielu autorów, którzy podkreślają, że w rozwiązaniach technicznych, ze względu na łatwiejsze prowadzenie procesu korzystniejsze jest użycie mieszanej populacji drobnoustrojów niż czystych kultur. Specjaliści uważają, że do najważniejszych czynników warunkujących wysoką wydajność procesu należą: utrzymanie odpowiednio niskiego ciśnienia parcjalnego wodoru nad roztworem hodowlanym, niskiego stężenia tlenu oraz utrzymanie pH w zakresie od 5 do 6, a także odpowiednie dawkowanie żelaza.

Nowadays, fossil fuels provide the most of world’s energy demands. The great disadvantage of conventional fuels is that they all contain carbon what is the reason of carbon dioxide (CO2) emission and, what is more, of global warming. That is the reason why other alternative fuels are being investigated. One of the possible energy carrier is hydrogen. Hydrogen can be produced from a variety of sources, like oil, coal, natural gas, biomass, and water. This literature survey shows the main biological methods of hydrogen production. Biological hydrogen production can be classified into two groups: light driven processes and dark processes. All processes are controlled by enzymes such as hydrogenase or nitrogenase. One of the most promising hydrogen approaches is the conversion of organic wastes from sewage treatment plant. Biological dark fermentation is a promising hydrogen production method that can be also applied for organic wastes utilization purposes. Due to the fact that solar radiation is not a requirement, hydrogen production by dark fermentation does not demand much area and is not affected by the weather condition. Hence, the feasibility of the technology causes that commercial interest is growing. Experimental evidences, shown in that work, indicate that even 0.52.5 mole of hydrogen can be produced from organic substrates such as glucose. Maximum hydrogen yields (to about 4 mol H2/mol C6H12O6) were achieved from organic material by pure cultures of microorganisms at thermophilic temperatures. However, pure cultures are less useful for industrial purposes because of an easier possibility of contamination. Dark fermentation can be control by following parameters: pH (between 5 and 6), temperature about 50°C. Other factor that influences on hydrogen production is Fe2+ concentration. Tests investigated by Ren and others showed that the iron adding every two days could improve the hydrogen yield. To obtain hydrogen production also conditions of low hydrogen partial pressure and low concentration of O2 should be assure

7. Koncepcja modelu i badania numeryczne dla współczynnika filtracji w procesie filtracji wody ze zmienną prędkością
Conception and numerical analysis of filtration coefficient for water filtration process with variable velocity
Krystyna Wojciechowska
Strony: 315-330

Przedstawiono numeryczne analizy dwu głównych funkcji występujących w modelu procesu filtracji wody przez złoże filtracyjne, tj. zależności stężenia zanieczyszczeń objętościowego od masowego oraz zależności współczynnika filtracji od masowego stężenia zanieczyszczeń i prędkości filtracji. W przypadku pierwszej funkcji celem badań było określenie jej wrażliwości na zmiany wykładnika potęgowego oraz wybranych parametrów. W przypadku drugiej funkcji zmodyfikowano znaną postać dla współczynnika filtracji ze wzoru Ivesa w sposób umożliwiający jego wykorzystanie w procesie filtracji ze zmienną prędkością. W analizie numerycznej, będącej podstawą do modyfikacji współczynnika filtracji, rozpatrywano niezależnie każdy z czynników wzoru jako funkcję objętościowego stężenia zanieczyszczeń i prędkości filtracji, określając jej wrażliwość na występujące w tej funkcji wartości parametrów. Na tej podstawie zespolone wartości współczynnika filtracji otrzymywane z klasycznego wzoru Ivesa zostały zastąpione przez moduł z odpowiednio określonym znakiem. W wersji uproszczonej wartość zespolona zastępowana jest przez jej część rzeczywistą.

In the paper numerical analysis of two main functions appearing in the model of rapid sand filter is presented. First of them represents bulk density of particles allocated in filter bed as function of volume density of allocated particles and filtration velocity. The function sensitivity to parameters, especially exponential factor and saturation effect was examined by numerical analysis. Due to the fact that filtration kinematics is naturally governed by volume density of allocated particle while mass balance equation by bulk density the considered function linked these two equations is critical for fitting results of simulation to the measurement data by selecting proper values of parameters. The second function called filtration coefficient represents filtration kinematics. In the paper, the filtration coefficient model given by Ives onto the case of variable filtration velocity is presented. Due to variable filtration velocity special focus is paid to numerical analysis as well as generalization of the filter coefficient onto the case of slowly variable velocity of filtration, what means that value of function does not depend on time derivatives of filtration velocity. For numerical analysis each factor of filtration coefficient given by Ives formulae is considered, as function of  and  separately, and a behavior of the function and its sensitivity to values of parameters is tested and presented as 3D plots for different configurations of parameters. Values of arguments sigma and  for which filtration coefficient determined by Ives formulae is complex, are replaced by their absolute values with a proper sign. In the case of simplified version complex value is replaced only by its real part. Simulation results for the concentration of particles in the filtered water, concentration of particles deposited in the bed and the pressure in the bed are consistent in quality with the values obtained in the physical process, and they exhibit phenomena like: filling up of consecutive bed layers to their assumed accumulative capacity, filtration front shift and occurrence of underpressure in the bed. The developed numerical model may serve as a new tool for development of water treatment plants working with the slowly variable filtration rate.

8. Ocena czystości rzeki Warty na podstawie danych z monitoringu wód powierzchniowych. Część 1. Ocena czystości wód rzeki Warty
An Assessment of Pollution of the River Warta (Poland). Part 1. The Quality of Water
Katarzyna Kipigroch, Szymon Hoffman
Strony: 331-341

Omówiono zasady prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych przez Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ), w tym sposób poboru próbek, zakres oznaczeń oraz metodę obliczeniową pozwalającą dokonać oceny czystości rzek. Przedstawiono ocenę i klasyfikację jakości wody w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzece Warcie. Do oceny jakości wód i ich klasyfikacji wykorzystano dane pochodzące z monitoringu wód powierzchniowych, zebrane w ramach PMŚ w 2004 r. Dodatkowo w oddzielnej analizie określono sezonową zmienność występowania zanieczyszczeń w wodach Warty w 2004 r. Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że Warta jest rzeką bardzo zanieczyszczoną, przede wszystkim pod względem mikrobiologicznym. Na Warcie nie ma punktów pomiarowo-kontrolnych, w których jakość wód klasyfikowałaby się do I lub II klasy czystości. Za to aż 18% punktów pomiarowo- -kontrolnych znajduje się w najgorszej V klasie czystości. W klasie IV znajduje się 64%, a w III 18% punktów pomiarowo-kontrolnych. Sezonowa zmienność stężeń dotyczy szczególnie takich wskaźników wód, jak: BZT5, ChZT, azotany, chlorofil „a” oraz zawartość tlenu rozpuszczonego. W mniejszym stopniu natomiast odnosi się do metali oraz wskaźników mikro-biologicznych.

The River Warta, with the length of 808 km, is one of the longest rivers in Poland. Also in Poland is the whole river basin of Warta. The River Warta flows across the urban areas and passes some big cities like Czestochowa, Sieradz, Konin, Poznan, Gorzow Wielkopolski. The river is covered by a water quality monitoring system. There are 27 monitoring sites situated along the course of the river. In this paper, the water quality assessment was performed by exploration of monitoring data, gathered through the year 2004. The analysed set of data includes the values of over 50 quantity parameters recorded with different frequencies (112 times a year). The water quality in the river was classified according to the operative in Poland classification, which distinguishes 5 purity classes. The results show that the water in the river is strongly polluted, mainly because of high microbiological pollution. In the whole course of the river, there is no monitoring sites with the water classified into two purest classes (classes I and II). 18% sites was categorized into class III, 64% into class IV, and 18% into the worst class V. The other part of the paper contained an analysis of seasonal variability of monitoring parameters. Some of them show changes with distinct seasonal profile (BOD5, COD, nitrates, chlorophyll A, dissolved O2). Metals contents and microbiological pollution change less remarkably.