Termin zaliczenia praktyk

Za ostateczny termin zaliczenia praktyki uznaje się wpis do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk WIŚiB/Opiekuna Praktyki dokonany nie później niż do 15 września danego roku akademickiego. O szczegółowych terminach i godzinach dokonywania wpisów studenci zostaną powiadomieni każdorazowo za pomocą strony internetowej Wydziału.
W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z §12 pkt.4 Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej student może zwrócić się do Dziekana z prośbą o odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany w planie studiów i programie kształcenia. Nie dotyczy to studentów studiów stacjonarnych  kierunku: Inżynieria Środowiska, którzy odbywają praktykę po semestrze VI. Nie zaliczenie praktyk w wymaganym terminie skutkuje brakiem możliwości zakończenia studiów I stopnia.
Dla kierunków o profilu praktycznym, z uwagi na ich charakter, nie ma możliwości zmiany terminu zaliczenia praktyk i zajęć praktycznych.

Pełnomocnik ds. Praktyk dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek przyjmuje w sprawie praktyk w godzinach konsulatacji t.j. środa w godz. 1000-1200 i w czwartek od 1200-1400
w pokoju nr 10 (ul.Brzeźnicka)