Organizacja praktyk

Dla studiów o profilu ogólnoakademickim obowiązuje następująca kolejność organizacji praktyk

 1. Student samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki zgodnie z podjętym kierunkiem studiów w jednostkach zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania oraz załatwia wszelkie formalności związane z jej organizacją.
 2. W pierwszej kolejności student składa indywidualne podanie ( D1 druk do pobrania - należy wybrać właściwy dla studiowanego kierunku) o przyjęcie na praktykę do wybranego Zakładu pracy dołączając druk zgody na odbycie praktyki (D2 druk do pobrania).
 3. Po wypełnieniu i podpisaniu przez Zakład druku zgody na odbycie praktyk, student dostarcza ją do Pełnomocnika ds. Praktyk (dr inż.Jolanta Sobik-Szołtysek) w nieprzekraczalnym terminie do  

  15 maja bieżącego roku akademickiego.

 4. Druk zgody Zakładu na odbycie praktyk zawiera Program praktyk. Program ten opracowuje student w porozumieniu z Zakładem, w którym będzie odbywać praktykę, uwzględniając zakres tematyczny przewidziany dla poszczególnych kierunków studiów stanowiący załącznik Z1 (załącznik do pobrania). Uzgodniony, dostosowany do profilu Zakładu,  program praktyki zawarty w formularzu zgody Zakładu na odbycie praktyki (druk D2) jest akceptowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk WIŚiB.
 5. Po uzyskaniu akceptacji programu i terminu praktyki Zespół ds. Praktyk przygotowuje dla każdego studenta 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich zawieranego pomiędzy Politechniką Częstochowską, a Zakładem Pracy, w którym będzie odbywana praktyka, co jest podstawą formalną odbywania praktyki.
 6. Podpisane przez osobę upoważnioną ze strony Uczelni Porozumienia  student odbiera z Dziekanatu WIŚiB nie później niż do dnia 20 czerwca bieżącego roku akademickiego (o terminie odbioru studenci każdorazowo zostaną powiadomieni za pomocą strony internetowej Wydziału), celem podpisania obu egzemplarzy przez przedstawiciela Zakładu:

  - jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Zakładu,
  - drugi egzemplarz student zatrzymuje do czasu zakończenia praktyki,

 7. Wraz z odbiorem 2 egzemplarzy Porozumienia  student przedstawia w Dziekanacie wydrukowany Dziennik Praktyki Studenckiej (D4 druk do pobrania) celem opieczętowania.
 8. Po odbyciu praktyki student dostarcza jeden egzemplarz Porozumienia wraz z wypełnionym Dziennikiem Praktyki Studenckiej Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk celem uzyskania zaliczenia.